अगर जु डाळा हिटणा रान्दा


अगर जु डाळा हिटणा रान्दा,
फिर हम कथगा मौज मा रान्दा 
                                 डाळि कि फौंक्यूं मा बैठि जान्दा 
                                 जख मर्जि तख घूमिकि आन्दा
                                                  भूख लगदि त फल तोड़ि खान्दा 
                                                  तीस लगदि त पाणि मंगान्दा 
घाम लगुदु त छैलम रान्दा 
जड्डू लगदु त टुक्खु चलि जान्दा 
                             डाळिम बैठिकि स्कूल जान्दा 
                             घौर बि डाळिम बैठिकि आन्दा
                                                   तब हम कथगा ठाटम रान्दा 
                                                   अगर जु डाळा हिटणा रान्दा