मि बि चखुलु बणिजौं आज

पयां कि डाळी मा घुघूती 
घुघूती बसुती गाणी छ 
                               डिंडळी मा बैठि ती घिंडुड़ी 
                               घिंण्डवा मा छ्विं  लगाणी छ 
कांव-कांव  कैरिकी कागा 
झणि कैथे बुलाणूं छ 
                               मिट्ठू-मिट्ठू  बोलिकि तोता 
                               लाल मिर्च बुखाणू छ 
सिटलूं को किकलाट मच्यूं 
झणि क्यांकि पंचैत  करणा छन 
                                कठफ्वड़्या  ब्वाडा  ठक्क-ठक्क कैकी 
                                डाळ्यों तै कच्याणा छन 
सर्गदिदा पाणि-पाणि बोलिकि  
चोळी धै लगाणी छ 
                                घैंणि डाळिमा बैठिकि हिलांसी 
                                खुदेड़ गीत सुणाणी छ 
कथगा  स्वाणू लगणूं छ यूं            
सब्बि चखल्यूं तैं देखिकि आज
                                मेरु बि ज्यू ब्वनू छ दगड़्यों


                                मी बि  चखुलु  बणिजौं आज